hỗ trơ

Tìm Kiếm

Thiết bị mạng CISCO

- Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560-24TS-E

Giá: 74.088.000 VND

- Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Standard Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560-24TS-S

Giá: 44.726.000 VND

- Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 2960 WS-C2960G-48TC-L

Giá: 113.732.000 VND

- Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 2960 WS-C2960G-24TC-L

Giá: 55.114.000 VND

- Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 2960 WS-C2960-48TC-L

Giá: 67.728.000 VND

- Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560G-48TS-S

Giá: 121.682.000 VND

- Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560G-24TS-E

Giá: 123.056.000 VND

Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560G-24TS-S

Giá: 70.060.000 VND

- Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP Enhanced Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560-48TS-E

Giá: 77.056.000 VND

- Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP Standard Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560-48TS-S

Giá: 77.056.000 VND

- Catalyst 3750 48 10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750-48PS-E

Giá: 175.000.000 VND

- Catalyst 3750 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750-48PS-S

Giá: 141.080.000 VND

Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750-24PS-E

Giá: 113.944.000 VND

- Catalyst 3750 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750-24PS-S

Giá: 80.236.000 VND

- Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560G-48TS-E

Giá: 186.660.000 VND

- Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP Std Multilayer;1RU
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-24TS-S1U

Giá: 117.760.000 VND

- Catalyst 3750 24 10/100/1000T Enhanced Multilayer Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-24T-E

Giá: 168.428.000 VND

- Catalyst 3750 12 SFP Enhanced Multilayer Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-12S-E

Giá: 201.924.000 VND

- Catalyst 3750 12 SFP Standard Multilayer Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-12S-S

Giá: 133.236.000 VND

- Catalyst 3750 24 100BaseFX + 2 SFP Standard Multilayer Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750-24FS-S

Giá: 180.300.000 VND

- Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750G WS-C3750G-24PS-E

Giá: 198.320.000 VND

- Catalyst 3750 16 10/100/1000BT+ 10GbE (req XENPAK) Enh Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-16TD-E

Giá: 272.132.000 VND

- Catalyst 3750 16 10/100/1000BT+ 10GbE (req XENPAK) Std Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-16TD-S

Giá: 206.800.000 VND

- Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP Standard Multilayer
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-48TS-S

Giá: 236.480.000 VND

- Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP Enh Multilayer;1RU
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-24TS-E1U

Giá: 184.964.000 VND

- GE SFP, LC connector SX transceiver
Bảo hành: 01 Năm

MODULE THU PHÁT SFP TRANSCEIVER CISCO GLC-SX-MM

Giá: 10.950.000 VND

- GE SFP, LC connector LX/LH transceiver
Bảo hành: 01 Năm

MODULE THU PHÁT SFP TRANSCEIVER CISCO GLC-LH-SM

Giá: 15.364.000 VND

- Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750G WS-C3750G-48PS-E

Giá: 392.350.000 VND

- Catalyst 3750 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750G WS-C3750G-48PS-S

Giá: 258.316.000 VND

- Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750G WS-C3750G-24PS-S

Giá: 128.360.000 VND

- Catalyst 3750 24 10/100/1000T Standard Multilayer Image
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-24T-S

Giá: 106.148.000 VND

- Catalyst 3750 48 10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Multilayer
Bảo hành: 01 Năm

SWITCH CISCO CATALYST 3750 WS-C3750G-48TS-E

Giá: 214.700.000 VND

- 1000BASE-ZX SFP
Bảo hành: 01 Năm

MODULE THU PHÁT SFP TRANSCEIVER CISCO GLC-ZX-SM

Giá: 6.370.000 VND

- 100FX SFP on GE SFP ports for DSBU switches
Bảo hành: 01 Năm

MODULE THU PHÁT SFP TRANSCEIVER CISCO GLC-GE-100FX

Giá: 4.774.000 VND

- 1000BASE-T SFP
Bảo hành: 01 Năm

MODULE THU PHÁT SFP TRANSCEIVER CISCO GLC-T

Giá: 7.340.000 VND