hỗ trơ

Tìm Kiếm

Tổng đài IKE

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-64 Máy nhánh
- Tổng đài 08 line vào-64 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 06 card mở rộng 8 máy nhánh).
- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ - 64 MÁY NHÁNH

Giá mới: 16.892.000 VND

Giá cũ: 16.992.000 VND

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-72 Máy nhánh
- Tổng đài 08 line vào-72 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 07 card mở rộng 8 máy nhánh).
- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ - 72 MÁY NHÁNH

Giá mới: 18.524.000 VND

Giá cũ: 18.624.000 VND

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-80 Máy nhánh
- Tổng đài 08 line vào-80 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 08 card mở rộng 8 máy nhánh).
- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ - 80 MÁY NHÁNH

Giá mới: 20.156.000 VND

Giá cũ: 20.256.000 VND

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-96 Máy nhánh
- Tổng đài 08 line vào-96 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 10 card mở rộng 8 máy nhánh).
- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ - 96 MÁY NHÁNH

Giá mới: 23.320.000 VND

Giá cũ: 23.520.000 VND

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-128 Máy nhánh
- Tổng đài 08 line vào-128 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 14 card mở rộng 8 máy nhánh).
- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ - 128 MÁY NHÁNH

Giá mới: 28.048.000 VND

Giá cũ: 30.048.000 VND

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 16 Trung kế-128 Máy nhánh
- Tổng đài 16 line vào-128 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 01 card mở rộng 8 trung kế, 14 card mở rộng 8 máy nhánh).
- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 16 TRUNG KẾ - 128 MÁY NHÁNH

Giá mới: 31.530.000 VND

Giá cũ: 31.680.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 832VK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 32 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 64 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 832VK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 832VK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 08 TRUNG KẾ - 40 MÁY NHÁNH

Giá mới: 16.690.000 VND

Giá cũ: 16.740.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 832VK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 32 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 64 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 832VK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 832VK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 08 TRUNG KẾ - 48 MÁY NHÁNH

Giá mới: 18.330.000 VND

Giá cũ: 18.480.000 VND

ỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 832VK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 32 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 64 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 832VK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 832VK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 08 TRUNG KẾ - 56 MÁY NHÁNH

Giá mới: 20.020.000 VND

Giá cũ: 20.220.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 16 TRUNG KẾ - 128 MÁY NHÁNH

Giá mới: 39.700.000 VND

Giá cũ: 39.900.000 VND

- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
- Hiển thị số nội bộ khi gọi giữa các máy nhánh với nhau.
- DISA ghi âm 3 câu chào trả lời tự động (thời gian ghi âm 60 giây). Tự động trả lời khi máy nhánh bận (chế độ DISA), tự động trả lời khi đi vắng (chế độ DISA).
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ -24 MÁY NHÁNH

Giá mới: 8.732.000 VND

Giá cũ: 8.832.000 VND

Tổng đài 08 line vào 32 nhánh ra
- Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ Vv…
- Chức năng Gọi nội bộ, gọi ra ngoài, chuyển máy, rước cuộc gọi, khoá di động, liên tỉnh, thay đổi số nội bộ
- Có sẵn chức năng hiển thị số gọi đến, chứa năng Disa (Ghi âm câu chào trả lời tự động, thời gian ghi âm 60 giây
- Ghi âm 3 câu chào (Câu chào tổng - câu thông báo máy bận - câu thông báo đi vắng) kết nối máy vi tính để tính cước
- Quản lý chi tiết cuộc gọi ra, gọi vào (phần mền tính cước) Cấp Password cho máy nhánh khi gọi ra ngoài (99 Account) Vv...
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ -32 MÁY NHÁNH

Giá mới: 10.364.000 VND

Giá cũ: 10.464.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816BC
- Cấu hình 08 Trung kế 40 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816BC
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816BC
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt theo ý muốn ( từ 10 đến 8999)
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ - 40 MÁY NHÁNH

Giá mới: 11.996.000 VND

Giá cũ: 12.096.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816BC
- Cấu hình 08 Trung kế 48 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816BC
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816BC
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt theo ý muốn ( từ 10 đến 8999)
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ - 48 MÁY NHÁNH

Giá mới: 13.628.000 VND

Giá cũ: 13.728.000 VND

Tổng đài điện thoại IKE 816BC 08 Trung kế-56 Máy nhánh
- Tổng đài 08 line vào-56 máy nhánh (Bao gồm: Khung tổng đài, 05 card mở rộng 8 máy nhánh).
- Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
- Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ linh hoạt (Từ số: 10 đến 8999).
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe).
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9).
- Hiển thị số khi bên ngoài gọi đến.
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816BC - 08 TRUNG KẾ - 56 MÁY NHÁNH

Giá mới: 15.260.000 VND

Giá cũ: 15.360.000 VND

Tổng đài 16 line vào 32 nhánh ra
- Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ Vv…
- Chức năng Gọi nội bộ, gọi ra ngoài, chuyển máy, rước cuộc gọi, khoá di động, liên tỉnh, thay đổi số nội bộ
- Có sẵn chức năng hiển thị số gọi đến, chứa năng Disa (Ghi âm câu chào trả lời tự động, thời gian ghi âm 60 giây
- Ghi âm 3 câu chào (Câu chào tổng - câu thông báo máy bận - câu thông báo đi vắng) kết nối máy vi tính để tính cước
- Quản lý chi tiết cuộc gọi ra, gọi vào (phần mền tính cước) Cấp Password cho máy nhánh khi gọi ra ngoài (99 Account) Vv...
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 16 TRUNG KẾ - 32 MÁY NHÁNH

Giá mới: 16.690.000 VND

Giá cũ: 16.740.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 128 MÁY NHÁNH

Giá mới: 38.000.000 VND

Giá cũ: 38.160.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 832VK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 32 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 64 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 832VK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 832VK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 16 TRUNG KẾ - 40 MÁY NHÁNH

Giá mới: 18.330.000 VND

Giá cũ: 18.480.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 832VK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 32 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 64 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 832VK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 832VK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 08 TRUNG KẾ - 64 MÁY NHÁNH

Giá mới: 217.960.000 VND

Giá cũ: 21.960.000 VND

Tổng Đài IKE-16DK - 08 Trung kế - 16 Máy nhánh (Nâng cấp 16 Trung kế - 128 Máy nhánh)
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 16 MÁY NHÁNH

Giá mới: 13.700.000 VND

Giá cũ: 13.800.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 88 MÁY NHÁNH

Giá mới: 29.260.000 VND

Giá cũ: 29.460.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 96 MÁY NHÁNH

Giá mới: 31.000.000 VND

Giá cũ: 31.200.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 104 MÁY NHÁNH

Giá mới: 32.740.000 VND

Giá cũ: 32.940.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 112 MÁY NHÁNH

Giá mới: 34.480.000 VND

Giá cũ: 34.680.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 120 MÁY NHÁNH

Giá mới: 36.220.000 VND

Giá cũ: 36.420.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 40 MÁY NHÁNH

Giá mới: 18.920.000 VND

Giá cũ: 19.020.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 48 MÁY NHÁNH

Giá mới: 20.560.000 VND

Giá cũ: 20.760.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 56 MÁY NHÁNH

Giá mới: 22.300.000 VND

Giá cũ: 22.500.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 64 MÁY NHÁNH

Giá mới: 24.040.000 VND

Giá cũ: 24.240.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 80 MÁY NHÁNH

Giá mới: 27.520.000 VND

Giá cũ: 27.720.000 VND

TỔNG ĐÀI IKE-832VK
- Kết nối máy Key Phone & bàn DSS quản lý và giám sát hệ thống
- Card mở rộng 08 Trung kế
- Card mở rộng 08 Máy nhánh
- Gọi nội bộ
- Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.
- Chuyển cuộc gọi tới người cần gặp
- Rước cuộc gọi từ máy không đổ chuông
- Thay đổi số nội bộ (10...8999)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt)
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 08 TRUNG KẾ - 32 MÁY NHÁNH

Giá mới: 14.900.000 VND

Giá cũ: 15.000.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 832VK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 32 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 64 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 832VK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 832VK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 16 TRUNG KẾ - 48 MÁY NHÁNH

Giá mới: 20.020.000 VND

Giá cũ: 20.220.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 832VK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 32 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 64 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 832VK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 832VK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 16 TRUNG KẾ - 56 MÁY NHÁNH

Giá mới: 21.760.000 VND

Giá cũ: 21.960.000 VND

Tổng đài 16 line vào 24 nhánh ra
- Kết nối máy giám sát key phone IKE Chuyên dùng cho văn phòng công ty Khách sạn nhà nghỉ Vv…
- Chức năng Gọi nội bộ, gọi ra ngoài, chuyển máy, rước cuộc gọi, khoá di động, liên tỉnh, thay đổi số nội bộ
- Có sẵn chức năng hiển thị số gọi đến, chứa năng Disa (Ghi âm câu chào trả lời tự động, thời gian ghi âm 60 giây
- Ghi âm 3 câu chào (Câu chào tổng - câu thông báo máy bận - câu thông báo đi vắng) kết nối máy vi tính để tính cước, quản lý chi tiết cuộc gọi ra, gọi vào (phần mền tính cước)
- Cấp Password cho máy nhánh khi gọi ra ngoài (99 Account) Vv...
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 832VK - 16 TRUNG KẾ - 64 MÁY NHÁNH

Giá mới: 23.500.000 VND

Giá cũ: 23.700.000 VND

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IKE – 816DK
- Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
- Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
- Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
- Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK
- Kết nối máy Key phone IKE để quản lý giám sát
- Chuyển máy (chuyển cuộc gọi tới người cần gặp)
- Rước cuộc gọi (Từ máy không đổ chuông bấm lệnh để nghe cuộc gọi)
- Gọi ra ngoài bằng số 0 hoặc số 9 (tùy chọn cài đặt) mặc định số 0
- Cài đặt đổ chuông lần lượt các cuộc gọi vào (phân chia đồng đều cuộc gọi vào cho mọi người cùng nghe)
- Các máy nhánh gọi tiếp tân bằng 1 phím (mặc định bấm số 9) đổ chuông 8002
Bảo hành: 15 tháng

TỔNG ĐÀI IKE 816DK - 08 TRUNG KẾ - 32 MÁY NHÁNH

Giá mới: 17.180.000 VND

Giá cũ: 17.280.000 VND